POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez  itTicket sp. z o. o. (zwana dalej Spółką)

na potrzeby aplikacji itTicket (zwanej dalej „aplikacją” lub „itTicket”) oraz serwisu www dostępnego pod adresem https://itticket.pl/ (zwana dalej: „Polityką”)

Wstęp

Udostępniając aplikację oraz serwis www Spółka przetwarza Państwa dane osobowe.

W związku z tym, chcielibyśmy aby dysponowali Państwo jak najpełniejszą wiedzą na temat tego jak i po co przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z tym.

Wszelkie działania Spółki dotyczące danych osobowych są dostosowywane do najwyższych standardów wynikających zarówno z przepisów prawa (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanego: „RODO”) jak i dobrych praktyk rynkowych.

Zapraszamy do lektury!

 

Kto jest administratorem ?

Administratorem Państwa danych osobowych jest itTicket sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000770857, numer NIP 8952202181, numer REGON 38253437500000, kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł

Dane kontaktowe Spółki:

adres e-mail: biuro@itticket.pl
adres: ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław

 

1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

1) W związku z korzystaniem przez Państwa z aplikacji oraz serwisu www, jak i w razie kontaktu ze Spółką przetwarzamy jedynie takie dane osobowe, które sami Państwo ujawnią, dane gromadzone w plikach cookies oraz dane dotyczące sposobu używania aplikacji. W szczególności mogą to być takie dane jak:

  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. numer telefonu kontaktowego,
  4. loginy lub dane do logowania udostępnione na Państwa życzenie w związku z logowaniem za pomocą takich zewnętrznych serwisów jak Facebook oraz Google.

2) Dane dotyczące sposobu używania aplikacji, o których mowa w punkcie 1 powyżej, to przede wszystkim dane mające umożliwić określenie które z funkcji aplikacji są najczęściej używane, które budzą zainteresowanie, a które nie, które podstrony są odwiedzane przez danego Użytkownika rzadziej, a które częściej. Dane te same w sobie zazwyczaj nie stanowią danych osobowych, lecz w połączeniu z pozostałymi danymi i osadzone w kontekście danego Użytkownika mogą stanowić dane osobowe, z tego właśnie względu zwracamy Państwa uwagę na fakt przetwarzania takiego rodzaju danych i wskazujemy, że postanowienia niniejszej Polityki stosujemy także do wspomnianych danych.

3) Prosimy o nieprzesyłanie żadnych danych szczególnych kategorii (w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO), czyli takich danych jak informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, przynależności do związków zawodowych, danych biometrycznych czy danych genetycznych, chyba że co innego zostało ustalone indywidualnie z Państwem przez upoważnionego pracownika lub współpracownika Spółki.

2. Pliki Cookie

1) Aplikacja oraz serwis www wykorzystują pliki cookie. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Użytkownika a możliwe do odczytania przez Spółkę. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w razie ponownego połączenia z urządzeniem, na którym zostały zapisane.

2) Cookies są wykorzystywane przez Spółkę w następujących celach: dla ułatwienia Użytkownikowi korzystania z zasobów udostępnianych przez Spółkę, w celu dostosowania wyglądu aplikacji i serwisu www do oczekiwań i potrzeb konkretnego Użytkownika (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu w ramach aplikacji i serwisu www, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Użytkowników.

3) Użytkownik ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Użytkownika.

4) Niektóre pliki Cookies mogą być niezbędne do korzystania z usług jak i prawidłowego działania aplikacji lub serwisu www, dlatego wprowadzenie przez Użytkownika ograniczeń co do plików Cookies (np. ich zablokowanie lub usunięcie) może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie itTicket bądź serwisu www na urządzeniach Użytkownika.

5) W serwisie mogą znajdować się przekierowania do innych serwisów internetowych będących własnością innych podmiotów, np..: Facebook, Instagram, Google+, YouTube czy Twitter. Serwisy te mają własne zasady dotyczące prywatności jak i plików Cookies. Dlatego przed skorzystaniem z tych stron zaleca się, aby Użytkownik zapoznał się z panującymi tam zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych czy wykorzystywaniem plików Cookies.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

1) W zakresie związanym z korzystaniem z aplikacji, ze strony WWW lub próbą skontaktowania się ze Spółką, Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:

  1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji i serwisu www,
  2. udzielenia informacji i odpowiedzi na zapytania skierowane do Spółki przez Państwa,
  3. podjęcia działań zmierzających do zawarcia oraz wykonania umowy zawieranej zgodnie z § 2 Regulaminu korzystania z aplikacji itTicket, czyli umowy zawieranej między Użytkownikiem a Spółką na potrzeby korzystania z aplikacji itTicket,
  4. wykonania żądanych przez Państwa działań w zakresie ochrony danych osobowych bądź reklamacji dotyczących usług Spółki,
  5. realizacji prawnie uzasadnionych interesów lub wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających np. z niezapłaconych faktur za świadczone przez nas usługi).

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych przez Spółkę?

1) Podstawą prawną danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z aplikacji, serwisu WWW bądź w przypadku kontaktu ze Spółką, jest odpowiednio:

  1. art.  6 ust. 1 lit. b) RODO; gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy dotyczącej korzystania z aplikacji itTicket lub do podjęcia działań (na Państwa żądanie) przed jej zawarciem takich jak udzielenie dodatkowych informacji,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, na przykład wykonania żądania wynikającego z treści złożonej reklamacji,
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, jak na przykład badanie sposobu korzystania z aplikacji przez Użytkownika pod kątem jej ergonomii
  4. art.  6 ust. 1 lit. a) RODO; gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody; o ile zgoda taka została udzielona.

 

5. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

1) Ujawnienie wobec Spółki danych osobowych nigdy nie jest obowiązkowe, dysponują Państwo pełną dowolnością w tym zakresie. Prosimy jednak mieć na uwadze, że o ile dla samego korzystania ze strony WWW ujawnienie danych osobowych nie jest konieczne, o tyle nieujawnienie danych może uniemożliwić takie działania Spółki, do których dane te są niezbędne. Mamy tu na myśli takie działania jak:

  1. logowanie i utworzenie konta w aplikacji itTicket, świadczenie na Państwa rzecz usług, zawarcie lub przygotowanie umowy współpracy,
  2. kontakt zwrotny z informacją o usługach bądź produktach Spółki,
  3. udzielenie innego rodzaju odpowiedzi lub informacji (tak telefonicznie jak i poprzez pocztę e-mail),
  4. rozpatrzenie reklamacji,
  5. skorzystanie z niektórych funkcjonalności strony WWW i aplikacji itTicket.

6. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

1) Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać jedynie przez okres do tego niezbędny i prawnie uzasadniony, tj. przestaniemy przetwarzać dane gdy:

  • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą z Państwem. W tym przypadku, terminy te wynoszą odpowiednio – jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej: lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania i gromadzenia Państwa danych osobowych (np.: obowiązki podatkowe, księgowe);
  • zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był nasz uzasadniony interes.

7. Jakie uprawnienia przysługują Państwu wobec Spółki ?

1) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę, mają Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych, w tym otrzymania ich kopii,
  2. żądania sprostowania danych,
  3. żądania usunięcia danych (uprawnienie to jest zwane też „prawem do bycia zapomnianym”)
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  7. przenoszenia danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie jest zautomatyzowane i odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  8. wycofania zgody, o ile Państwa dane są przetwarzane na jej podstawie. Proszę jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2) W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt na adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny wskazany w ust. 1 powyżej.

3) pragniemy poinformować, że w sytuacji wystąpienia o dokonanie jednej ze wskazanych wyżej czynności, jako Administrator dołożymy wszelkich starań aby niezwłocznie i pozytywnie rozpoznać Państwa żądanie. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami mamy prawo spełnić Państwa żądanie albo odmówić jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań  nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Państwa uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz o jego przyczynach.

8. Czy Państwa dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom?

1) Państwa dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom świadczącym na rzecz Spółki obsługę lub inne czynności (w sposób bezpośredni lub pośredni), jednak wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięciu celów, o których mowa w ust. 3 powyżej.

2) W szczególności odbiorcami mogą być pracownicy, zleceniobiorcy bądź współpracownicy Spółki związani ze Spółką innymi stosunkami prawnymi czy zewnętrzni usługodawcy takich usług jak obsługa prawna, księgowa, finansowa, informatyczna, o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych przez wspomniane podmioty będzie konieczne do osiągnięcia celów wskazanych powyżej.

3) Ponadto Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania.

9. Czy ujawnione dane są wykorzystywane do profilowania?

1) Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe mogą być poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, co wynika z podstawowego założenia działania aplikacji itTicket. Założeniem tym jest umożliwienie Użytkownikowi poddania swoich umiejętności pewnej ocenie, a ocena ta wyrażona w sposób uwidoczniony w aplikacji może uwzględniać zarówno sposób rozwiązania danego zadania pod względem jego poprawności, jak i dobranych środków, szybkości podejmowania decyzji czy liczby poprawek, do czego służą takie zabiegi jak śledzenie ruchów Użytkownika po aplikacji.

2) Jasne rozgraniczenie czy dane o ruchach Użytkownika stanowią dane osobowe czy jedynie dane jest trudne i może budzić wiele wątpliwości, dlatego Spółka zapewnia, że procesy zautomatyzowanego podejmowania mają za przedmiot dane dotyczące rozwiązywania zadań i posiadanej wiedzy, nie dotyczą natomiast danych osobowych takich jak imię, nazwisko, płeć, miejsce zamieszkania, które to dane nie mają żadnego znaczenia dla wyników uzyskiwanych w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania.

3) Niezależnie od ust. 2 powyżej, celem zachowania najwyższej staranności, Spółka informuje, że wszelkie procesy profilowania czy zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych (w tym danych osobowych) mają jedynie ten skutek, że na podstawie analizy zgromadzonych danych mających znaczenie dla oceny umiejętności danego Użytkownika w dziedzinie programowania czy innych według zadań udostępnionych poprzez aplikację każdy Użytkownik otrzymuje oceny z poszczególnych zadań/problemów co może być przedstawiane np. w postaci ogólnego wyniku lub wyniku dla poszczególnych obszarów wg. podziałów tematycznych, a tak uzyskane rezultaty mogą być przedstawione w formie rankingów, zestawień czy mogą być brane pod uwagę w procesie selekcji Użytkowników z uwagi na ich umiejętności. Procesy zautomatyzowanego przetwarzania danych nie powodują innych skutków.

4) Mając na uwadze brzmienie art. 22 ust. 1 i ust. 3 RODO spółka zapewnia możliwość interwencji człowieka (dalej zwanego prawem „sprzeciwu”), w przypadku gdy dany Użytkownik nie zgadza się z oceną uzyskaną w drodze przetwarzania zautomatyzowanego.

10. Celem skorzystania z prawa sprzeciwu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@itticket.pl  wskazując w treści ocenę/notę, z którą się Państwo nie zgadzają wraz z krótkim wyjaśnieniem swojego stanowiska.

1) Spółka zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

11. Czy dane osobowe są przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy?

1) Żadne z danych ujawnionych Spółce na potrzeby kontaktu nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2) W związku z wykorzystywaniem technologii Google, istnieje możliwość, że Państwa dane zawarte w plikach Cookies mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do Stanów Zjednoczonych. Niemniej Spółka korzysta z narzędzi, które oferują możliwość wczesnej anonimizacji danych zawartych w plikach cookies poprzez taki zabieg jak rozłączenie danych zawartych w cookies od adresu IP użytkownika przez zastąpienie ostatniego oktetu adresu IP danego urządzenia zerami i nadaniu indywidualnego, abstrakcyjnego identyfikatora właściwego tylko dla obróbki danych w ramach danego narzędzia. W efekcie takich zabiegów jak wspomniany w zdaniu poprzednim nawet jeśli jakiekolwiek dane zgromadzone w plikach cookies są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy to na najwcześniejszym możliwym etapie są pozbawiane przymiotu danych osobowych, czyli takich danych, które umożliwiałyby stosunkowo łatwe zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej.

12. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane?

1) Mając na względzie stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, jako Administrator danych osobowych Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku zapewnia:

  1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

13. Pytania? Wątpliwości?

1) W razie jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości dotyczących czy to niniejszego dokumentu czy to zasad przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@itticket.pl

14. Postanowienia końcowe.

1) Informacje zawarte w niniejszej polityce mogą ulegać zmianie, wobec czego sam dokument będzie okresowo aktualizowany, poniżej zamieszczamy datę ostatniej aktualizacji.

2) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3) Data ostatniej aktualizacji: 31 sierpnia 2019 r.